DẪN LIỆU MỚI VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TIẾNG KÊU SIÊU ÂM CỦA CÁC LOÀI DƠI THUỘC GIỐNG MYOTIS (MAMMALIA: CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0007

  • Vũ Đức Toàn
  • Đào Nhân Lợi
Từ khóa: Dơi, hình thái, tiếng kêu siêu âm, Mammalia, Myotis.

Tóm tắt

Trong thành phần loài dơi hiện biết ở Việt Nam, có 12 loài thuộc giống Myotis được ghi nhận ở miền Bắc: Myotis altarium, M. alticraniatus, M. annamiticus, M. annectans, M. chinensis, M. hasseltii, M. horsfieldii, M. indochinensis, M. laniger, M. montivagus, M. muricola và M. pilosus. Hầu hết những loài thuộc giống Myotis hiếm được ghi nhận qua điều tra thực hiện nên những dẫn liệu về chúng còn rất hạn chế, đặc biệt là dẫn liệu về tiếng kêu siêu âm. Trong năm 2020 và 2021, chúng tôi đã điều tra dơi ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam với trọng tâm nghiên cứu các loài thuộc giống Myotis. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được một số đặc điểm khác lạ về đặc điểm hình thái và tiếng kêu siêu âm của các loài Myotis alticraniatus, M. muricola và M. pilosus. Kích thước cơ thể của cả 3 loài dơi này bắt gặp ở Vịnh Hạ Long lớn hơn so với những mô tả đã công bố. Một số đặc điểm tiếng kêu siêu âm của chúng (tần số bắt đầu, tần số kết thúc và thời lượng của tiếng kêu) cũng khác lạ đáng kể so với những mô tả đã công bố. Bài báo này cung cấp những dẫn liệu mới về ba loài dơi thuộc giống Myotis ghi nhận được ở Vịnh Hạ Long làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo cũng như công tác giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20