DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ỐC CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0009

  • Đỗ Đức Sáng
  • Đỗ Hải Lan
  • Nguyễn Thanh Sơn
Từ khóa: đa dạng sinh học, loài ghi nhận mới, Nghệ An, núi đá vôi, ốc cạn.

Tóm tắt

Dẫn liệu về ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát chưa được ghi nhận trước đây, vì vậy một cuộc khảo sát đã được thực hiện để đánh giá mức độ đa dạng của chúng. Tổng số 29 loài đại diện cho 11 họ được phát hiện tại VQG Pù Mát, trong đó có 3 loài ghi nhận mới cho Trung Bộ Việt Nam (Microcystina vernacula, Plectotropis xydaea, Trachia cordieri), 12 loài ghi nhận mới cho tỉnh Nghệ An. Các họ Cyclophoridae (9 loài; chiếm 31,03% tổng số loài), Camaenidae (6 loài; 20,68%), Ariophantidae (4 loài; 13,79%) có số loài đa dạng nhất. Kết quả trong nghiên cứu này là dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn tại VQG Pù Mát, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững ốc cạn tại VQG này. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20