NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HÓA CỦA BA GIỐNG MÍA ROC10, ROC23, ROC26 TRỒNG TẠI TỈNH HÒA BÌNH

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0011

  • Lê Văn Trọng
  • Nguyễn Như Khanh
  • Bùi Thị Thúy Ngân
  • Hà Thị Phương
Từ khóa: đường khử, sacarose, tinh bột, vitamin C, xenlulose.

Tóm tắt

Phân tích một số chỉ tiêu sinh hóa trong quá trình sinh trưởng và phát triển của 3 giống mía ROC10, ROC23, ROC26 là một trong những phương pháp góp phần vào công tác sơ tuyển giống mía có chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng đường khử trong thân của cả 3 giống mía đều giảm dần theo tuổi cây, trong đó giống ROC23, ROC26 ít hơn so với giống ROC10. Hàm lượng sacarose tăng dần và giống ROC23, ROC26 có hàm lượng đường sacarose cao hơn giống ROC10. Hàm lượng tinh bột trong thân mía giảm dần theo tuổi cây, trong đó giống ROC23, ROC26 đều ít hơn ROC10. Hàm lượng vitamin C của giống ROC23 cao hơn giống ROC10 ở các thời kỳ sinh trưởng, trong khi ở giống ROC26 ở thời kì đầu hàm lượng vitamin C ít hơn giống ROC10, nhưng từ 9 tháng tuổi trở đi lại cao hơn giống ROC10. Hàm lượng xenlulose của giống ROC23 cao nhất, sau đó là giống ROC10 và thấp nhất là giống ROC26. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho việc tuyển chọn giống mía có chất lượng tốt dựa vào những biến đổi sinh hóa của cây trong quá trình sinh trưởng và phát triển. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20