Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu đề xuất áp dụng phương pháp xác định giá nước tưới dựa trên tiếp cận dịch vụ Tải xuống tải PDF