Nghiên cứu phương pháp tính toán xác định các thông số cơ bản của hệ thống bơm sử dụng năng lượng mặt trời cấp nước sinh hoạt cho vùng miền núi

  • Trịnh Quốc Công
  • Hồ Ngọc Dung,
  • Hồ Sỹ Mão
Từ khóa: Hệ thống PVPS, cường độ bức xạ mặt trời, cấp nước sinh hoạt

Tóm tắt

    Cuộc sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hiện đang còn khó khăn. Nhu cầu điện nước sinh hoạt còn thiếu thốn, nhất là nguồn nước sử dụng hàng ngày đang bị thiếu hụt trầm trọng do biến đổi khí hậu, mùa khô kéo dài. Khi cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, nguồn nước máy và nguồn điện lưới chưa thể đến được với các thôn bản thì hệ thống cấp nước bằng năng lượng mặt trời (PVPS) là một giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, ở Việt Nam, hệ thống PVPS hầu như chưa được áp dụng hoặc áp dụng rất nhỏ lẻ vì chưa có cơ sở khoa học tính toán thiết kế cho hệ thống này. Bài báo nghiên cứu đưa ra cơ sở khoa học tính toán xác định công suất cũng như lưu lượng hệ thống bơm sử dụng năng lượng mặt trời xuất phát từ yêu cầu trên. Nghiên cứu được áp dụng tính toán cho hệ thống PVPS cấp nước sinh hoạt cho bản Lùng Lú, tỉnh Hà Giang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC