Ứng dụng thuật toán điều khiển trượt cho hệ thống treo chủ động trên ô tô

  • Nguyễn Tuấn Anh
  • Đặng Ngọc Duyên
  • Trần Thị Thu Hương
  • Hoàng Thăng Bình
Từ khóa: Hệ thống treo ô tô, điều khiển trượt, dao động, mô phỏng

Tóm tắt

    Hệ thống treo được sử dụng để kiểm soát các dao động của xe khi di chuyển trên đường. Trong bài báo này, thuật toán điều khiển trượt (SMC) được thiết kế để điều khiển cho hệ thống treo chủ động (treo tích cực). Đây là một thuật toán phức tạp, phù hợp với các hệ dao động có kích thích đầu vào là dạng tiền định, điển hình như hệ thống treo ô tô. Quá trình mô phỏng được thiện hiện bởi phần mềm MATLAB-Simulink với hai trường hợp cụ thể. Theo kết quả tính toán, chuyển vị và gia tốc thân xe đã giảm mạnh khi sử dụng thuật toán điều khiển trượt cho hệ thống treo. Thêm vào đó, sự ổn định của ô tô cũng được đảm bảo tốt hơn khi trang bị hệ thống treo chủ động (được minh chứng thông qua sự thay đổi lực động của bánh xe). Hiện tượng nhiễu vẫn còn xảy ra khi dao động chuyển pha, đây là bản chất của thuật toán điều khiển trượt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó là không lớn. Trong các nghiên cứu sau, thuật toán điều khiển trượt có thể được kết hợp với các thuật toán thông minh khác để giải quyết vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC