Thể chế và chính sách trong quản trị rừng ngập mặn ở Việt Nam

  • Nguyễn Thị Kim Cúc
Từ khóa: Quản trị rừng ngập mặn, thể chế, chính sách, các bên liên quan, quản lý

Tóm tắt

    Rừng ngập mặn (RNM) là hệ sinh thái có vai trò quan trọng cần được quản trị tốt để bảo tồn và phát huy các giá trị của rừng. Nghiên cứu tập trung vào thực trạng chính sách và thể chế quản lý RNM. Kết quả cho thấy hầu hết diện tích RNM ở Việt Nam (trừ rừng đặc dụng) quản lý bởi UBND xã dưới sự hướng dẫn trực tiếp của phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Sở TNMT. Các nhóm chủ rừng: Ban quản lý, các UBND xã phối kết hợp với cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội. Quyền sử dụng RNM có sự chồng chéo giữa các nhóm chủ rừng cũng như hình thức quản lý. Quyền quyết định về mục đích, diện tích và thời hạn sử dụng đất và rừng thuộc về Nhà nước (thông qua các cơ quan có thẩm quyền). Nhìn chung, chính sách quản lý RNM hiện chưa khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan. Kết quả này cho thấy cần tiếp tục phát triển hệ thống thể chế và chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho việc quản trị RNM.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-25
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC