Quay trở lại chi tiết bài viết KHAI THÁC THẾ MẠNH KINH TẾ VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ DƯỚI GÓC NHÌN ĐỊA LÝ HỌC Tải xuống tải PDF