Phát thải CO2 từ ngành năng lượng: Số liệu của thế giới và Việt Nam

  • Nguyễn Cảnh Nam

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu bức tranh toàn cảnh về phát thải khí nhà kính (CO2) từ tiêu dùng năng lượng năm 2019 trên phạm vi toàn cầu, khu vực, nhóm nước, các nước đại diện và Việt Nam qua đó rút ra những kết luận cần thiết trong chiến lược phát triển năng lượng ở Việt Nam với mục tiêu đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22