TÍNH TOÁN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ ĐIỀU HOÀ GIA DỤNG BIẾN TẦN TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

  • Trịnh Quốc Dũng
  • Nguyễn Việt Dũng
  • Vũ Tuấn Anh
  • Cung Đức Huy
Từ khóa: điện năng tiêu thụ, Hiệu suất năng lượng, công nghệ biến tần, điều hòa gia dụng, khí hậu Việt Nam.

Tóm tắt

Bài báo trình bày tính toán hiệu suất năng lượng và điện năng tiêu thụ của các máy điều hoà không khí dân dụng sử dụng công nghệ biến tần (Inverter) trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam bằng phương pháp bin nhiệt độ. Các số liệu của 53 mẫu máy điều hoà biến tần với dải năng suất lạnh 9000  24000 BTU/h (2,6  7,1 kW) được sử dụng cho tính toán này. Dựa vào TCVN 10273-1:2013 và QCVN 02:2009/BXD, hiệu suất năng lượng và điện năng tiêu thụ đã được tính cho 10 tỉnh/thanh phố đại diện cho các vùng khí hậu khác nhau của Việt Nam. Kết quả tính toán cho thấy có sự chênh lệch khá lớn hiệu suất năng lượng (CSPF) và điện năng tiêu thụ hàng năm (CCSE) được tính giữa TCVN 10273-1:2013, QCVN 02:2009/BXD và thông số kĩ thuật của nhà sản xuất. Những ảnh hưởng của các vùng khí hậu Việt Nam tới điện năng tiêu thụ cũng được xem xét trong nghiên cứu. Bài báo đồng thời đề xuất nâng cấp Tiêu chuẩn và Quy chuẩn để việc tính toán hiệu suất điều hoà không khí biến tần trong điều kiện khí hậu Việt Nam chính xác hơn.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-30