NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU RẮN ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG QUÁ TRÌNH THỦY NHIỆT CHẤT THẢI SINH HOẠT

  • Huỳnh Văn Nam
  • Văn Đình Sơn Thọ

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, đặc tính cháy của nhiên liệu rắn được tổng hợp từ quá trình thủy nhiệt rác sinh hoạt được khảo sát thực nghiệm bằng phân tích nhiệt khối lượng trong môi trường khí nitơ và không khí. Các thông số động học của quá trình cháy được tính toán dựa vào mô hình bậc phản ứng và mô hình khuếch tán (D3) để dự đoán cơ chế phản ứng và tiến hành đánh giá so sánh với than nâu Indonesia. Đồng thời, từ dữ liệu phân tích đã tính toán các chỉ số cháy của nhiên liệu rắn và than nâu Indonesia. Các kết quả thực nghiệm có thể định hướng việc ứng dụng nhiên liệu rắn được sản xuất từ rác thải sinh hoạt cho các lò đốt công nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-31