Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập
PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo

Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Thu Hiền

Trưởng Ban Biên tập

TS. Bùi Thị Thủy