Tác động của quản trị công ty đến mức độ chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Lê Thị Nhung
  • Nguyễn Văn Tâm
Từ khóa: Doanh nghiệp niêm yết, Mức độ chấp nhận rủi ro, Quản trị công ty

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố nội tại của quản trị
công ty đến mức độ chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp niêm yết Việt
Nam. Bằng các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng tĩnh, nghiên cứu sử dụng
nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo quản trị công ty và báo cáo tài chính của
các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn
2010- 2021, kết quả cho thấy: quy mô hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm, sở
hữu nước ngoài, sở hữu của ban điều hành có tác động thuận chiều với mức
độ chấp nhận rủi ro; sở hữu nhà nước, sự độc lập của hội đồng quản trị có tác
động ngược chiều với mức độ chấp nhận rủi ro. Kết quả nghiên cứu phù hợp
với lý thuyết đại diện và các nghiên cứu thực nghiệm khác. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị đối với hoạt động quản trị công ty trong mối quan hệ với mức
độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết