The relationship between tradition and modern in Ho Chi Minh’s theory of development

  • Lý Việt Quang

Abstract

Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia luôn phải đối mặt và giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra, trong đó có nhận thức và giải quyết thấu đáo mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại.

Sinh thời, Hồ Chí Minh là người đã nêu tấm gương mẫu mực trong việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này.

điểm /   đánh giá
Published
2013-05-08
Section
Studies on Marxism - Leninism and Ho Chi Minh's thoughts