Responsibility for inspection and supervision of heads of Party executive committee in public services units

  • Lê Văn Cường

Abstract

Tác giả nêu một số giải pháp nhắm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, bao gồm: Củng cố mối quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy với tập thể cấp ủy trong kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy chế quy định cụ thể về trách nhiệm (cá trách nhiệm chính trị và pháp lý) của người đứng đầu và từng cấp ủy viên; phát huy vai trò tự giác, tự rèn luyện; tăng cường giáo dục; thực hiện cơ chế kiểm tra gioám sát chặt chẽ.
điểm /   đánh giá
Published
2013-05-08
Section
Theoretical and practical studies