Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU KIỂM TRA TÍNH THỐNG NHẤT KHÔNG GIAN THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA Tải xuống tải PDF