NGHIÊN CỨU TRƯỜNG SÓNG BÃO TRÊN KHU VỰC ĐẢO LÝ SƠN

  • Lê Văn Tú Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Bão nhiệt đới Molave, trường sóng, phần mềm MIKE 21, đảo Lý Sơn, Biển Đông

Tóm tắt

Lý Sơn là đảo tiền tiêu của tổ quốc thường xuyên chịu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên bất lợi như đới gió mùa hay bão nhiệt đới. Nghiên cứu các thông số thủy lực của bão nhiệt đới, trong đó có trường sóng của bão để xác định các điều kiện cực trị có vai trò quan trọng trong công tác dự báo, quy hoạch và xây dựng công trình thủy công. Tác giả sử dụng mô hình truyền sóng hai chiều MIKE 21 SW để mô phỏng trường sóng của bão nhiệt đới Molave 2020 trên vùng biển Lý Sơn. Kết quả cho thấy sự phù hợp cao giữa giá trị thu được của mô hình và thực tế đo đạc tại trạm Lý Sơn. Dựa trên các kết quả thu được, tác giả đề xuất một phương pháp mô phỏng trường sóng bão tương đối chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, các tiêu chuẩn hiện hành dựa trên đà gió và tốc độ gió còn có nhiều hạn chế. Điều này có giá trị lớn trong thực tế thiết kế và quy hoạch các công trình thủy công.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết