NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DẪN XUẤT CALIXAREN

  • Vũ Ngọc Doãn Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Lê Thị Trang Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Văn Kết Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Lê Minh Đông Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Phóng xạ, calixaren, chất khử nhiễm, bazơ, phản ứng Williamson

Tóm tắt

Các sự cố trong ngành công nghiệp hạt nhân cũng như những cuộc khủng bố hạt nhân làm cho việc phát triển các chất khử nhiễm trở thành nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Sản phẩm p-tert-butylcalix[6]aren và dẫn xuất là lớp chất đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu bởi khả năng tạo phức mạnh với các chất phóng xạ. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất 2,4,6-triethylester-1,3,5-trimethoxy-p-tert-butylcalix[6]aren và 1,3,5-trimethoxy-2,4,6-tri (carboxylic acid)-p-tert-butylcalix[6]aren dựa trên phản ứng ether hóa theo Williamson sử dụng bazơ K2CO3. Cấu trúc của sản phẩm được chứng minh bằng dữ liệu phổ IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC