NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DỊ VÒNG N-ARYL AZACYCLOALKANE BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG

  • Nguyễn Thành Vinh Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Vũ Ngọc Doãn Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Văn Khỏe Binh chủng Hóa học
  • Ngô Thị Thanh Nhàn Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trịnh Hoàng Nghĩa Khoa Hoá - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: N-aryl azacycloalkane, vi sóng, 1-phenylpyrrolidine

Tóm tắt

Các dị vòng chứa nitơ đã được biết đến với các đặc điểm về hoạt tính sinh học phong phú, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Điển hình như các dẫn xuất pyrrolidine có khả năng ức chế sự phát triển của các chủng P. falciparum kháng thuốc chloroquine. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quá trình tổng hợp hợp chất dị vòng N-aryl azacycloalkane từ alkylhalogen và dẫn xuất anilin khi có tác động của vi sóng làm hiệu suất phản ứng tăng lên 2 lần và thời gian phản ứng giảm 20 lần.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC