PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO TRONG TRƯỜNG GALOA MỞ RỘNG

  • Phạm Khắc Hoan Khoa Vô tuyến điện tử, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Thái Hà Khoa Vô tuyến điện tử, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Vũ Sơn Hà Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Từ khóa: Trường Galoa, phép nhân trường hữu hạn, mã hóa sửa lỗi, cơ sở đa thức, cơ sở chuẩn hóa

Tóm tắt

Bài báo đề xuất phương pháp trực tiếp giải phương trình bậc 3, bậc 4 trong trường hữu hạn dựa trên biến đổi đại số phương trình đã cho về phương trình chính tắc bậc 2. Kết quả nhận được có thể tổng quát hóa để giải phương trình trong trường hữu hạn kích thước bất kỳ đồng thời cho phép giảm độ phức tạp và độ trễ xử lý đáng kể so với các phương pháp truyền thống, nhờ đó có thể ứng dụng trong các hệ thống thông tin tốc độ cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC