Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN TÍCH TĨNH VỎ TRỤ FG-CNTRC CHỊU TẢI TRỌNG CƠ NHIỆT VỚI TÍNH CHẤT VẬT LIỆU PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ Tải xuống tải PDF