NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TẠI BIÊN NGÀM CỦA VỎ TRỤ FGM CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO QUASI-3D

  • Trần Văn Hùng Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
  • Trần Ngọc Đoàn Khoa Hàng không vũ trụ, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vỏ trụ kín FGM đối xứng trục với quy luật phân bố thể tích các vật liệu thành phần theo hàm lũy thừa, sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao quasi-3D. Kết quả phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ tại khu vực biên ngàm, trong trường hợp vỏ chịu tác dụng của một số dạng tải trọng hướng kính, phân bố cục bộ theo các quy luật khác nhau được trình bày. Mô hình tính và chương trình tính bằng phần mềm Maple được so sánh kiểm chứng với một số kết quả đã công bố. Bài báo đã chỉ ra tại biên ngàm có hiện tượng gia tăng mạnh về giá trị của các thành phần ứng suất, đồng thời đã chứng minh sự ảnh hưởng lớn của các tham số tải trọng (quy luật biến đổi, kích thước khu vực đặt tải), chỉ số tỉ lệ thể tích vật liệu đến độ lớn và sự phân bố của các thành phần ứng suất tại khu vực biên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-09
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC