Quay trở lại chi tiết bài viết TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG BUỒNG ĐỐT ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU RẮN VỚI THUỐC PHÓNG HỖN HỢP HAI LỚP Tải xuống tải PDF