Quay trở lại chi tiết bài viết Một cấu trúc mô-đun thu/phát số mới dùng cho các hệ thống mạng pha tích cực đa chức năng. Tải xuống tải PDF