Điều chế chỉ số đồng pha và vuông pha lặp lại cho hệ thống OFDM

  • Le Thi Thanh Huyen Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Tran Xuan Nam Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
Từ khóa: Index modulation, OFDM with in-phase/quadrature index modulation, IM-OFDM, frequency diversity, ML detection

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp ứng dụng mã lặp để cải thiện phẩm chất hệ thống điều chế chỉ số cho OFDM (IM-OFDM: index modulation for orthogonal frequency division multiplexing), với tên gọi điều chế chỉ số đồng pha và vuông pha lặp lại cho hệ thống OFDM (RIQ-IM-OFDM: repeated in-phase and quadrature index modulation for OFDM). Mô hình đề xuất có thể đem lại phẩm chất vượt trội so với các mô hình truyền thống tại cùng hiệu quả phổ. Không giống với mô hình IM-OFDM truyền thống, RIQ-IM-OFDM kích hoạt chỉ một tập con các sóng mang con và sử dụng chỉ số của các sóng mang con kích hoạt để mang thêm các symbol dữ liệu trên cả miền đồng pha và vuông pha. Sau đó, các sóng mang con đã kích hoạt trên miền đồng pha/vuông pha phát đi cùng một symbol dữ liệu đã được điều chế M-mức. Khai thác điều chế chỉ số đồng pha/vuông pha cho phép hệ thống cải thiện được hiệu quả phổ, trong khi sử dụng phát lặp đem lại độ lợi phân tập trên miền tần số và do vậy sẽ cải thiện được độ tin cậy của hệ thống IM-OFDM cũng như điều chế chỉ số đồng pha/vuông pha cho OFDM (IQ-IM-OFDM: in-phase/quadrature index modulation for OFDM) truyền thống.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-18
Chuyên mục
Bài viết