Quay trở lại chi tiết bài viết Phát hiện xâm nhập trong mạng dựa trên việc loại bỏ bớt nơ-ron để tối đa hoá việc quản lý lưu lượng trong mạng kết nối vạn vật. Tải xuống tải PDF