MẬT MÃ KHỐI KHÓA CÔNG KHAI

  • Lưu Hồng Dũng Viện CNTT và TT, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Mã khối, mật mã đối xứng, mật mã khoá công khai, lược đồ mã hoá có xác thực, mã hoá một lần OTP, bài toán logarithm rời rạc

Tóm tắt

Bài báo đề xuất một dạng lược đồ mật mã khối dựa trên hàm băm mật mã và mật mã khóa công khai. Lược đồ được đề xuất ở đây có khả năng xác minh nguồn gốc và tính toàn vẹn của bản tin được mã hóa. Mặt khác, việc thiết lập khóa bí mật chung giữa người gửi/người mã hóa và người nhận/người giải mã có thể được thực hiện riêng biệt cho từng bản tin.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
Bài viết