SỰ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC SUY BIẾN CHỨA SỐ HẠNG BÌNH LƯU CÓ TRỌNG

  • Đào Trọng Quyết Academy of Finance, Ha Noi, Viet Nam
  • Khuất Quang Thành Academy of Finance, Ha Noi, Viet Nam
  • Bùi Thị Nga Vinh Phuc High School for Gifted Students, Vinh Phuc, Viet Nam
Từ khóa: Kết quả về sự không tồn tại, nghiệm trên dương, toán tử suy biến, số hạng bình lưu, toán tử Δλ-Laplace, hàm trọng

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi quan tâm đến phương trình vt − Δλv + ∇λw · ∇λv = h(x)vp (x, t) ∈ RN × R. Ở đây, p là một số thực, w là một hàm trơn, h ≥ 0 là hàm trọng, liên tục thỏa mãn một số điều kiện tăng trưởng ở vô cực, Δλ là toán tử elliptic dưới được định nghĩa bởi
Δλ = N Xi=1 ∂xi (λ2i ∂xi )
và ∇λ là gradient tương ứng với toán tử Δλ. Sử dụng nguyên lý cực đại và phương pháp hàm thử, chúng tôi thiết lập kết quả về sự không tồn tại nghiệm trên dương của bài toán trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
Bài viết