Quay trở lại chi tiết bài viết YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Tải xuống tải PDF