Phân tích vai trò của các ngành kinh doanh thông qua ma trận tương quan cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Nguyễn Ngọc Kim Khánh
  • Nguyễn Quang

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích ma trận tương quan của lợi nhuận theo ngày dựa trên giá đóng cửa của các cổ phiếu niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Trước tiên, nhóm tác giả xây dựng mạng lưới tương quan cổ phiếu với mỗi nút là một cổ phiếu còn trọng số liên kết giữa hai nút quy định bởi ma trận đó và nhận thấy sự phân cụm theo các ngành kinh doanh trong mạng này không rõ ràng như ở các thị trường phát triển. Tuy nhiên, nếu xét các véc tơ riêng ứng với giá trị riêng vượt ngưỡng dựa trên lý thuyết Ma trận ngẫu nhiên, ngoại trừ giá trị riêng lớn nhất, vẫn tồn tại một hoặc hai ngành chiếm ưu thế trong thành phần mỗi véc tơ tương tự các thị trường khác. Các kết quả này cho phép thiết lập các danh mục đầu tư theo ngành kinh doanh sao cho giảm thiểu tác động của các biến đổi lớn trên thị trường. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò quan trọng của các cổ phiếu nhóm tài chính trong mối tương quan chéo với các cổ phiếu khác.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT