Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn

  • Lê Đình Hạc
  • Hoàng Thị Phương Anh
  • Trương Trung Tài
  • Trần Thị Kim Oanh

Tóm tắt

Mỗi doanh nghiệp có một tỷ lệ tiền mặt (TLTM) tối ưu mà tại đó nó hoạt động một cách hiệu quả nhất. Tuy vậy, trước tác động của các cú sốc khiến TLTM nắm giữ lệch khỏi mức tối ưu này, các nhà quản trị nên điều chỉnh lượng tiền mặt nhanh hay chậm để đảm bảo hoạt động kinh doanh hay tốc độ điều chỉnh lượng tiền mặt về mức tối ưu liệu có ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp hay không? Để trả lời câu hỏi này, nghiên cứu được tiến hành dựa trên mẫu dữ liệu của 310 doanh nghiệp được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2009–2016. Kết quả cho thấy, mỗi doanh nghiệp đều có một TLTM tối ưu được xác định thông qua các biến số đặc trưng cho từng doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nghịch giữa giá trị của doanh nghiệp trong dài hạn và tốc độ điều chỉnh TLTM nắm giữ về mức tối ưu. Lượng tiền mặt hiện có cùng với một số nhân tố khác của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của doanh nghiệp.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT