Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn Tải xuống tải PDF