Tác động của kiệt quệ tài chính, chu kỳ sống đến các chiến lược tái cấu trúc và khả năng hồi phục doanh nghiệp

  • Huỳnh Thị Cẩm Hà
  • Nguyễn Thị Uyên Uyên

Tóm tắt

Bài viết kiểm định chiến lược tái cấu trúc (TCT) theo chu kỳ sống của doanh nghiệp dưới tác động của kiệt quệ tài chính (KQTC) (financial distress) và khả năng hồi phục doanh nghiệp từ các chiến lược TCT bằng mô hình hồi quy Logistic. Mẫu nghiên cứu gồm 526 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005–2016. Bài viết tìm thấy, KQTC có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong chu kỳ sống và nhiều nhất là ở giai đoạn suy thoái. Kết quả cho thấy, tình trạng KQTC buộc các doanh nghiệp thay thế nhân sự cấp quản lý, cắt giảm cổ tức, sử dụng nguồn tài trợ từ nợ vay và phát hành thêm cổ phần. Ở giai đoạn tăng trưởng, công ty bị KQTC hạn chế cắt giảm cổ tức. Ở giai đoạn bão hòa, các công ty bị KQTC giảm khả năng sử dụng nợ vay. Bên cạnh đó, chiến lược TCT nhân sự quản lý và chiến lược cắt giảm cổ tức mang lại khả năng hồi phục cho doanh nghiệp bị KQTC, nhưng hiệu quả từ các chiến lược TCT ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ sống của công ty.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT