Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam

  • Phan Diên Vỹ
  • Lê Thị Nga

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn (CTV) của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2012–2017. Trên cơ sở dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 29 doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí niêm yết và các kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CTV thông qua hệ số nợ tổng thể và hệ số nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, có năm nhân tố ảnh hưởng đến CTV, trong đó các nhân tố như cấu trúc tài sản cố định hữu hình, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản có mối quan hệ ngược chiều với hệ số nợ, trong khi đó cơ hội tăng trưởng và quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với hệ số nợ của các doanh nghiệp ngành dầu khí.  
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT