Hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội

  • Lê Minh Đức

Abstract

1. Kết quả và thành tựu chủ yếu của phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội

2. Đánh giá tác động của chính sách phát triển CNNT Hà Nội

3. Hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội giai đoạn 2011-2020

điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Research and Exchange