Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra

  • Phạm Bảo Dương
  • Hà Thị Thanh Mai

Abstract

Bài viết này làm rõ khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra. Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới trong quản lý rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, bài viết khuyến nghị 10 công cụ quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra bao gồm: quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; cung cấp dịch vụ khuyến ngư; quản lý chất lượng đầu vào; đầu ra; kiểm soát dịch bệnh; tăng cường cung cấp thông tin thị trường; duy trì sự ổn định của giá cả; tạo lập và phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp; cứu trợ nhân đạo; dãn nợ, hỗ trợ tín dụng, giảm thuế; xây dựng hệ thống thu nhận thông tin và cảnh báo rủi ro
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Research and Exchange