Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa

  • Lê Chí Công

Abstract

Trong bài viết này, tác giả luận bàn đến quan điểm về doanh nghiệp dân doanh trong du lịch, đồng thời phân tích thực trạng cũng như những đóng góp của doanh nghiệp dân doanh đối với sự phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa thời gian qua. Ngoài ra, bài viết cũng đề cập những điểm hạn chế cơ bản của doanh nghiệp dân doanh trong ngành du lịch Khánh Hòa. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá để gợi ý một số giải pháp thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với sự phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch địa phương trong thời gian tới
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Experience and Practice