Một số vấn đề về phát triển thị trường nội địa đối với các doanh nghiệp may Việt Nam

  • Đặng Thị Kim Thoa

Abstract

1. Những con số trái ngược

2. Cơ hội và tiềm năng của hàng may mặc tại thị trường nội địa

3. Khó khăn, thách thức

4. Một số hướng giải pháp phát triển thị trường nội địa

điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Experience and Practice