Xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Hà Nội: kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế

  • Bùi Việt Hưng

Abstract

Kết cấu hạ tầng có vai trò cực kỳ quan trọng, tạo điều kiện tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Bài viết này giới thiệu những nỗ lực của thành phố Hà Nội thời gian qua trong xây dựng kết cấu hạ tầng; đúc kết những thành tựu cũng như nêu ra những tồn tại hạn chế mà Hà Nội cần có biện pháp cải thiện trong thời gian tới
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-11
Section
Information