Sử dụng phương pháp dạy học đóng vai để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

  • Hoàng Phi Hải
Từ khóa: Từ khóa: Giáo dục công dân, năng lực điều chỉnh hành vi, phương pháp dạy học đóng vai.

Tóm tắt

Tóm tắt: Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS) đó là giúp học sinh (HS) phát triển các phẩm chất, năng lực (NL) đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng. Để thực hiện mục tiêu này, Giáo viên (GV) cấp THCS nói chung và GV môn Giáo dục công dân (GDCD) nói riêng cần quan tâm đến việc phát triển các phẩm chất và NL cốt lõi cho HS. Trong đó, đối với môn GDCD NL điều chỉnh hành vi là một trong ba NL đặc thù cần phát triển đối với người học. Bài báo tập trung đề xuất một trong những biện pháp phát triển NL điều chỉnh hành vi cho HS thông qua phương pháp dạy học (PPDH) đóng vai trong môn GDCD ở cấp THCS.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-13