Giáo dục chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho sinh viên Đại học Huế thông qua khai thác học liệu điện tử

  • Nguyễn Tiến Đồng
Từ khóa: Từ khoá: Chủ quyền biển, đảo, giáo dục, học liệu điện tử, kênh thông tin.

Tóm tắt

Tóm tắt: Giáo dục chủ quyền biển, đảo Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế. Xây dựng và khai thác nguồn học liệu một cách hệ thống, khoa học với ngân hàng câu hỏi, bài tập thực hành trực tuyến và tư liệu hình ảnh trực quan về biển, đảo Việt Nam là một giải pháp khả thi và thiết thực, giúp sinh viên hứng thú với quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên các kĩ năng nghiên cứu để làm giàu tri thức. Các mô tả về phương án khai thác, sử dụng học liệu điện tử nhằm giáo dục chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Đại học Huế cũng gắn với định hướng đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện nay mà Trung tâm đang áp dụng.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-13