Quay trở lại chi tiết bài viết Vận dụng mô hình phiên tòa giả định trong đào tạo Luật ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Tải xuống tải PDF