Các can thiệp cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính từ 6-12 tuổi: tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài

  • Mai Thị Thanh Thủy
  • Nguyễn Thị Ngọc Bé
  • Nguyễn Thị Hà
  • Phạm Thị Thúy Hằng
Từ khóa: Từ khóa: Giáo viên, học sinh, trường THPT, văn hóa ứng xử.

Tóm tắt

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử (VHƯX) là hệ văn hóa, tư tưởng, nhận thức về quan hệ ứng xử của mỗi người hoặc cộng đồng người đối với môi trường xã hội, tự nhiên, bản thân. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng VHƯX của học sinh (HS) ở các trường trung học phổ thông (THPT) thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 339 học sinh (HS) và 55 giáo viên (GV) của 2 trường THPT Phan Đăng Lưu và THPT Đặng Trần Côn đã tham gia vào nghiên cứu thông qua việc trả lời phiếu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đại đa số HS và GV đều đánh giá cao vai trò của VHƯX trong nhà trường phổ thông. Đa phần HS đều thực hiện tốt các biểu hiện VHƯX thông qua sự tuân thủ các quy tắc. Các yêu cầu chuẩn mực về VHƯX đều được GV và HS đồng ý ở mức độ cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn tồn tại những biểu hiện về VHƯX ở HS chưa tốt. Trên cơ sở thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao VHƯX cho HS THPT thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14