Ảnh hưởng của học phần thực tập thực tế đến chất lượng đào tạo của sinh viên khoa Du lịch và Việt Nam học trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • Dương Văn Chăm
  • Phan Bùi Gia Thủy
Từ khóa: Từ khóa: Thực tập thực tế, học tập tích hợp việc làm, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng đào tạo, du lịch.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích ước lượng tác động của việc học các học phần thực tập thực tế đến chất lượng đào tạo của sinh viên Khoa Du lịch và Việt Nam học, trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trang bị các học phần thực tập thực tế có sự tác động cùng chiều đến tính chủ động, kỷ luật và phát triển kỹ năng của sinh viên. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục hoàn thiện chương trình dạy học, đặt trọng tâm là đối tượng sinh viên, trên sự giao thoa về các mối quan hệ giữa người học, cơ sở đào tạo, và công ty du lịch lữ hành.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14