Nghiên cứu ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đối với lòng trung thành của nhân viên: trường hợp khách sạn Century Riverside tại thành phố Huế

  • Nguyễn Hoàng Đông
  • Nguyễn Quốc Khánh
  • Lê Văn Hoài
  • Hồ Công Nghiệp
Từ khóa: Từ khóa: Hài lòng trong công việc, khách sạn Century Riverside, lòng trung thành, nhân viên.

Tóm tắt

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đối với lòng trung thành của nhân viên trong môi trường khách sạn. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và khảo sát toàn bộ tổng thể với 70 nhân viên hiện đang làm việc tài khách sạn Century Riverside thành phố Huế. Mô hình nghiên cứu dựa trên việc kế thừa các thang đo nghiên cứu trước đây về lĩnh vực này ở trong và ngoài nước được điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các thành phần nghiên cứu đều ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức. Trong đó có 4 nhân tố “Thu nhập và phúc lợi”; “Điều kiện làm việc”; “Quan hệ với đồng nghiệp”; “Bản chất công việc” là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng trung thành của họ. Nghiên cứu này là giúp các nhà quản lý kinh doanh khách sạn có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và từ đó gia tăng ý định gắn bó với tổ chức và từ đó họ có thể đưa ra những chính sách hợp lý hơn trong việc giữ chân nhân viên, giúp khách sạn ổn định về mặt nhân sự.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-14