Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập Hoá hữu cơ lớp 12 THPT

  • Đặng Thị Thuận An
  • Cao Thị Thanh Tâm
  • Đào Thị Thạch Thảo
Từ khóa: Từ khoá: Năng lực, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng, hoá học, học sinh.

Tóm tắt

Tóm tắt: Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng là một trong ba năng lực thành phần của năng lực hoá học, là vấn đề cần được quan tâm trước yêu cầu đổi mới của giáo dục. Bài tập hoá học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực vận dụng kiến   thức, kĩ năng cho HS. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào 3 nội dung chính: (1) Khảo sát thực trạng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng trong dạy học môn Hoá học ở một số trường THPT ở tỉnh Quảng trị; (2) Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực vận dụng kiến   thức, kĩ năng phần Hoá học hữu cơ lớp 12 THPT; (3) Sử dụng các bài tập Hoá học đã xây dựng trong dạy học hoá học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển năng lực vận dụng kiến   thức, kĩ năng cho HS khi sử dụng bài tập hoá học có vai trò rất quan trọng trong dạy học Hoá học ở trường THPT.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết