Xây dựng và sử dụng chủ đề STEM “Trồng rau hữu cơ tại nhà” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 11 THPT

  • Đặng Thị Thuận An
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Bùi Thị Thu Lan
  • Nguyễn Tiến Dũng
Từ khóa: Từ khóa: Giáo dục STEM, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, học sinh, THPT.

Tóm tắt

Tóm tắt: Giáo dục STEM đã được lựa chọn và chỉ đạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển cho học sinh các năng lực cần thiết đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục phổ thông. Bài báo giới thiệu quá trình xây dựng và sử dụng chủ đề STEM “Trồng rau hữu cơ tại nhà” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 11 THPT. Kết quả thực nghiệm tại hai trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị cho thấy việc thực hiện chủ đề này đã góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho HS.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết