Đặc điểm nghệ thuật câu đố dân gian của người Xơ Đăng Tơdră

  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Hoàng Thị Huế
Từ khóa: Từ khóa: Câu đố dân gian, Xơ Đăng Tơdră, Tây Nguyên, lời nói vần, đặc điểm nghệ thuật, văn hóa tộc người.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định đặc điểm nghệ thuật cơ bản của câu đố dân gian Xơ Đăng Tơdră. Bằng phương pháp điền dã dân tộc học, nghiên cứu phong tục và văn học, bài báo khảo sát các giá trị về nội dung và nghệ thuật câu đố của tộc người này. Nội dung câu đố là kho tri thức quý báu về thế giới tự nhiên và xã hội ở Tây Nguyên. Nghệ thuật câu đố độc đáo, ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu, thể hiện óc quan sát tinh tế, gắn với văn hóa tộc người.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết