Không gian nghệ thuật trong thơ Vi Thùy Linh

  • Phạm Thị Thùy Trang
  • Nguyễn Hoàng Anh Thi
  • Nguyễn Hồng Dịu
  • Đỗ Phương Thảo
Từ khóa: Từ khóa: Không gian, huyền thoại, thiêng liêng, trần thế, thơ Vi Thùy Linh.

Tóm tắt

Tóm tắt: Không gian nghệ thuật thơ Vi Thùy Linh vừa có đặc trưng huyền thoại vừa mang màu sắc văn hoá đương đại. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tiếp cận đặc trưng không gian thiêng liêng và không gian trần thế. Từ đó, khẳng định sự hiện hữu giữa cái thiêng và cái phàm, hiện thực và huyền ảo trong thơ Vi Thùy Linh nói riêng và trong thơ các nhà thơ nữ đương đại Việt Nam nói chung.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết