Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên Trường Du lịch – Đại học Huế

  • Phan Lê Hiền My
  • Giang Thị Thu Thủy
  • Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Từ khóa: Từ khóa: Cha mẹ; Cố vấn học tập; Định hướng nghề nghiệp; Phân tích hồi quy; Sinh viên du lịch.

Tóm tắt

Tóm tắt: Theo quan niệm hiện đại, định hướng nghề nghiệp là xác định mục tiêu nghề nghiệp của một người, phản ánh quan niệm của cá nhân về các giá trị, sở thích, kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng tự nhận thức của bản thân họ. Định hướng nghề nghiệp phản ánh quan điểm cho rằng các giá trị nội tại và định hướng bản thân là động lực dẫn đến các quyết định nghề nghiệp trong thời đại nghề nghiệp ổn định và không có ranh giới. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 115 sinh viên tại Trường Du lịch – Đại học Huế nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu xác định 5 yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên TDL – ĐHH bao gồm (1) Tư vấn của cố vấn học tập, (2) Ủng hộ của gia đình, (3) Hỗ trợ của cố vấn học tập, (4) Thái độ của bản thân và (5) Định hướng của cha mẹ, các yếu tố này giải thích được 22,4% sự ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên Trường Du lịch – Đại học Huế còn lại là các yếu tố khác. Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin hữu ích giúp nâng cao định hướng nghề nghiệp của sinh viên TDL – ĐHH trong thời gian tới từ góc độ tác động của cha mẹ và cố vấn học tập.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-19
Chuyên mục
Bài viết